ปีงบประมาณ 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564
ลำดับ คณะ จำนวนผู้สอบ(คน) ร้อยละ
ผู้เข้าสอบ
ผลการทดสอบ ร้อยละ
ผู้สอบผ่าน
ทั้งหมด สอบแล้ว ยังไม่สอบ ผ่าน ไม่ผ่าน
1คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 477 326 151 68.34% 292 34 89.57%
2คณะการบัญชีและการจัดการ 1,515 892 623 58.88% 839 53 94.06%
3คณะนิติศาสตร์ 459 296 163 64.49% 266 30 89.86%
4คณะพยาบาลศาสตร์ 98 88 10 89.80% 87 1 98.86%
5คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 767 431 336 56.19% 379 52 87.94%
6คณะวิทยาการสารสนเทศ 387 245 142 63.31% 228 17 93.06%
7คณะวิทยาศาสตร์ 427 230 197 53.86% 218 12 94.78%
8คณะวิศวกรรมศาสตร์ 638 393 245 61.60% 377 16 95.93%
9คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ 219 78 141 35.62% 62 16 79.49%
10คณะศึกษาศาสตร์ 500 280 220 56.00% 273 7 97.50%
11คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ 353 86 267 24.36% 71 15 82.56%
12คณะสัตวแพทยศาสตร์ 50 40 10 80.00% 40 0 100.00%
13คณะสาธารณสุขศาสตร์ 445 445 0 100.00% 443 2 99.55%
14คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 125 45 80 36.00% 40 5 88.89%
15คณะเทคโนโลยี 274 130 144 47.45% 119 11 91.54%
16คณะเภสัชศาสตร์ 100 85 15 85.00% 84 1 98.82%
17คณะแพทยศาสตร์ 137 73 64 53.28% 73 0 100.00%
18วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 846 472 374 55.79% 405 67 85.81%
19วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 93 19 74 20.43% 16 3 84.21%
รวม 7,910 4,654 3,256 58.84% 4,312 342 92.65%
ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 06:00